Thỏa thuận sử dụng

Trang web này có các thông tin về thương hiệu OnChotto được lập ra bởi L.P CASUAL VIỆT NAM. Bằng việc truy cập trang web này, bạn sẽ hiểu là bị ràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện sử dụng sau đây (“Điều khoản”) và bằng việc tiếp tục sử dụng trang web này, bạn được coi là đã chấp nhận các Điều khoản này.

MIỄN TRÁCH NHIỆM

Mặc dù chúng tôi đã thực hiện những nỗ lực hợp lý để đảm bảo bất kỳ thông tin có trên trang web này là chính xác, nhưng chúng tôi không đứng ra đảm bảo (thể hiện hay ngụ ý) đối với tính chính xác, đầy đủ và chất lượng của nó. Chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý phát sinh từ việc sử dụng trang web hoặc từ hành động hoặc hành động bất thành của bạn dựa vào bất kỳ thông tin hiển thị trên trang web, và do đó chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất hay thiệt hại dưới bất kỳ hình thức nào bao gồm tổn thất hoặc thiệt hại do hậu quả mà người dùng thông tin trên trang web phải chịu.

Bạn sẽ tự chịu rủi ro trong việc sử dụng trang web (bao gồm đường dẫn liên kết đến bất kỳ bên thứ ba nào) và việc bảo vệ dữ liệu, trang thiết bị của bạn một cách thỏa đáng cũng như các biện pháp phòng ngừa quét máy tính để chống virus hoặc những đặc tính gây hại khác thuộc trách nhiệm của bạn. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ sự chậm trễ, thất bại, sai sót, thiếu sót hoặc mất thông tin truyền tải, virus, hoặc những đặc tính lây nhiễm hoặc phá hoại khác có thể được truyền và gây thiệt hại cho hệ thống máy tính của bạn.

BÊN THỨ BA

Trang web có chứa các liên kết đến các trang web khác được duy trì bởi bên thứ ba nhằm đáp ứng thuận lợi và tiện ích cho người sử dụng, tuy nhiên, chúng tôi không chứng thực những trang web liên kết này. Chủ sở hữu của các trang web liên kết tự chịu trách nhiệm về nội dung của họ. Chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý hoặc trách nhiệm nào đối với bất kỳ nội dung như vậy, và cụ thể cho bất kỳ vi phạm hoặc xâm phạm các quyền của bên thứ ba (bao gồm nhưng không giới hạn làm giả bất kỳ loại quyền sở hữu trí tuệ) được cam kết trên các trang web liên kết đó.

Chủ sở hữu của trang web liên kết cũng chịu trách nhiệm hoàn toàn cho bất kỳ sản phẩm và dịch vụ có sẵn thông qua các trang web, và chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ đó. Cụ thể, khi các sản phẩm hoặc dịch vụ được bán thông qua trang web liên kết, hợp đồng cung cấp sẽ được ký giữa người sử dụng và chủ sở hữu của trang web liên kết là người sẽ chịu trách nhiệm quản lý và thực hiện hợp đồng và không có hợp đồng nào được ký kết với chúng tôi.

THÔNG BÁO BẢO MẬT

Trang web này sử dụng Google Analytics, một dịch vụ phân tích web cung cấp bởi Google, Inc (“Google”). Google Analytics sử dụng “cookies”, là những tập tin văn bản được đặt trên máy tính của bạn, để giúp các trang web phân tích cách người dùng sử dụng trang web. Các thông tin được tạo ra bởi các tập tin cookie về việc sử dụng trang web của bạn (bao gồm địa chỉ IP) sẽ được chuyển đến và lưu trữ bởi Google trên các máy chủ tại Hoa Kỳ. Google sẽ sử dụng thông tin này cho mục đích đánh giá việc sử dụng trang web của bạn, soạn thảo các báo cáo về hoạt động trang web cho người vận hành trang web và cung cấp các dịch vụ khác liên quan đến hoạt động của trang web và việc sử dụng Internet. Google cũng có thể chuyển thông tin này cho bên thứ ba khi được yêu cầu theo luật, hoặc khi các bên thứ ba xử lý thông tin thay mặt cho Google. Google sẽ không kết hợp địa chỉ IP của bạn với bất kỳ dữ liệu khác của Google. Bạn có thể từ chối việc sử dụng các cookie bằng cách chọn các thiết lập thích hợp trên trình duyệt của mình, tuy nhiên xin lưu ý rằng nếu bạn làm điều này bạn có thể không thể sử dụng đầy đủ chức năng của trang web này. Bằng cách sử dụng trang web, bạn đã đồng ý cho Google xử lý dữ liệu về bạn theo cách thức và cho các mục đích nêu trên.